นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เพย์สบาย จํากัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นหลักประกันในการลดความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทมีความจำเป็นต้องรับทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูล รวมทั้งวิธีที่บริษัทใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ และให้ความเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้บริการ และบริษัทเข้าใจดีว่าผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) ดังนั้น บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย และจะไม่จำหน่ายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สาม หรือหน่วยงานใดเป็นอันขาด เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทจะทำการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) ได้อย่างมั่นใจ

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเอง กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และนโยบายดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะมีการตรวจตราระบบรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อยืนยันตัวตนในการทําธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อใช้ในการเข้าทําธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก และ/หรือ เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) ของบริษัท รวมถึงใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการในกรณีที่จําเป็น และในบางกรณีที่บริษัทไม่สามารถทําการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัท ซึ่งบริษัทอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการผ่านทางพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) จะต้องเก็บรักษารหัส PIN หรือรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ รวมถึงรับผิดชอบต่อการใช้รหัส PIN หรือรหัสผ่าน (Password) ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ จากการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application

เป็นที่เข้าใจและยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่ออื่นๆ นั้น ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ บริษัทจึงไม่สามารถให้การรับรองถึงความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลใดๆ ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่ออื่นๆ ได้ และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากการดังกล่าว แต่บริษัทจะพยายามรักษาความปลอดภัยในระบบของบริษัททุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลใดๆ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำ รหัส PIN หรือรหัสผ่าน (Password) หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการสูญหายหรือเสียหาย และ/หรือถูกโจรกรรม อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่ต้องรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งสิ้น

อนึ่ง การใช้บริการแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) ของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับและผูกพันตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ และไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) อย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ทันที

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สาม

บริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลที่สามโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามคำสั่งศาล หรือตามคําสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้บริการมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทโดยส่งคำถามไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jaewwalletsupport@paysbuy.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนด