ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Jaew Wallet

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Jaew Wallet ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” นั้นเป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท เพย์สบาย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) (หรือชื่ออื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า) ในการโอนเงิน การแจ้งเตือนชำระเงิน การเติมเงิน และทำธุรกรรมใดๆ ที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ Jaew Wallet” ผ่านช่องทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด

 1. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ภายใต้บริการ Jaew Wallet ของผู้ให้บริการทุกประการ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้และที่ผู้ให้บริการอาจกำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าทุกประการ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ด้วย
  2. ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ของเงื่อนไขการให้บริการครบถ้วนแล้ว และได้ตกลงใช้บริการ Jaew Wallet ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 2. การสมัคร และ Log In เพื่อใช้บริการ Jaew Wallet
  1. การสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet
   1. ขั้นตอนการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet สำหรับผู้ใช้บริการรายใหม่ (ไม่เคยมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ)
    ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) เพื่อติดตั้งกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการที่ใช้ชื่อว่า Jaew Wallet (หรือชื่ออื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) และระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่ระบุในข้อนี้ ให้ถูกต้องครบถ้วน
    • ชื่อ-นามสกุล
    • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
    • ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
    • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเครือข่ายใด โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet ได้เพียง 1 (หนึ่ง) เลขหมายเท่านั้น)
    • รหัสผ่าน OTP (OTP: One Time Password) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการในรูปแบบของข้อความสั้น SMS: Short Message Service) และ
    • ตั้งค่ารหัส PIN จำนวน 6 หลัก ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ไม่สามารถใช้ตัวอักษร และอักขระผสมกันได้ เพื่อใช้เป็นรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการในการ Log In และทำรายการใดๆ ผ่านทาง Jaew Wallet รวมถึงเพื่อยืนยันว่า ผู้ใช้บริการเป็นผู้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือเป็นผู้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กำกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว

    ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง รหัส PIN นี้ได้เองในภายหลังตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด

   2. ขั้นตอนการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet สำหรับผู้ใช้บริการที่มีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการที่ใช้ชื่อว่า “Paysbuy Wallet” (หรือชื่ออื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า) อยู่แล้ว
    ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) เพื่อติดตั้งกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการที่ใช้ชื่อว่า Jaew Wallet (หรือชื่ออื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) และกดปุ่ม “สำหรับลูกค้า Paysbuy ใช้งานครั้งแรก คลิกที่นี่” และระบุข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในข้อนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใช้ในการสมัครเพื่อใช้บริการ Paysbuy Wallet (หรือชื่ออื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า)
    • ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
    • รหัสผ่าน (Password) จำนวน 8-16 หลัก
    • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเครือข่ายใด โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet ได้เพียง 1 (หนึ่ง) เลขหมายเท่านั้น)
    • รหัสผ่าน OTP (OTP: One Time Password) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการในรูปแบบของข้อความสั้น SMS: Short Message Service) และ
    • ตั้งค่ารหัส PIN จำนวน 6 หลัก ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ไม่สามารถใช้ตัวอักษร และอักขระผสมกันได้ เพื่อใช้เป็นรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการในการ Log In และทำรายการใดๆ ผ่านทาง Jaew Wallet รวมถึงเพื่อยืนยันว่า ผู้ใช้บริการเป็นผู้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือเป็นผู้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กำกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว

    ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง รหัส PIN นี้ได้เองในภายหลังตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด

   3. ผู้ใช้บริการ ตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการที่ใช้ในการสมัครใช้บริการ Jaew Wallet ได้ ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
  2. การ Log In เพื่อใช้บริการ Jaew Wallet
   เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet ตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถ Log In เพื่อใช้บริการ Jaew Wallet ได้ ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ดังนี้
   1. กรณีที่ผู้ใช้บริการ Log In ด้วยบัญชี Jaew Wallet (หรือชื่ออื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า) ผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
    • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเครือข่ายใด โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet ได้เพียง 1 (หนึ่ง) เลขหมายเท่านั้น) และ
    • รหัส PIN จำนวน 6 หลักที่ตั้งค่าตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
   2. กรณีที่ผู้ใช้บริการ Log In ด้วยบัญชี Paysbuy Wallet (หรือชื่ออื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า) ผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
    สำหรับการ Log In เพื่อใช้บริการ Jaew Wallet ครั้งแรก ผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครเพื่อใช้บริการ Paysbuy Wallet (หรือชื่ออื่นใดที่มีการแก้ไขและผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ) ดังนี้
    • ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) และ
    • รหัสผ่าน (Password) จำนวน 8-16 หลัก

    สำหรับการ Log In เพื่อใช้บริการ Jaew Wallet ครั้งถัดไป ผู้ใช้บริการสามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่ระบุในข้อ 2.2.1

   3. ขั้นตอนและเงื่อนไขในการ Log In เพื่อใช้บริการ Jaew Wallet นั้น ผู้ใช้บริการสามารถทำการ Log In ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) เพียง 1 (หนึ่ง) เครื่องต่อการใช้งานแต่ละครั้งเท่านั้น และหากผู้ใช้บริการไม่ได้ทำรายการใดๆ ภายใน 10 (สิบ) นาทีหลังจากที่ทำการ Log In เข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะทำการ Log Out โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องดำเนินการ Log In เพื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
 3. รหัส PIN หรือรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัส PIN หรือรหัสผ่าน (Password) เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยต้องเก็บรักษาและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านบริการ Jaew Wallet อันเกิดจากการนำรหัส PIN หรือรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อื่นนำรหัส PIN หรือรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการไปใช้ ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทุกประการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการนำรหัส PIN หรือรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการไปใช้ตามที่ระบุในเงื่อนไขการให้บริการข้อนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด
  2. เมื่อผู้ใช้บริการทํารายการใดๆ ผ่านทาง Jaew Wallet เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า รายการดังกล่าวไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขได้ และผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัส PIN หรือรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าวนั้น
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัส PIN ผู้ใช้บริการต้องกดปุ่ม “ลืมรหัส PIN/Forgot PIN” และระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet และระบุรหัสยืนยัน จำนวน 8 หลักที่ได้รับทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) เพื่อปลดล็อค และตั้งค่ารหัส PIN จำนวน 6 หลักใหม่ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และเงื่อนไขในการตั้งค่ารหัส PIN ใหม่ในกรณีผู้ใช้บริการลืมรหัส PIN ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การดําเนินการต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทําธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ
   ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน (Password) ผู้ใช้บริการต้องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.paysbuy.com และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
  4. ผู้ให้บริการจะระงับการใช้บริการ Jaew Wallet โดยอัตโนมัติทันที หากผู้ใช้บริการมีการป้อนรหัส PIN เพื่อทำรายการผ่านทาง Jaew Wallet ผิดติดต่อกันมากกว่าจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ (ปัจจุบันไม่เกิน 3 ครั้ง) ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถปลดล็อคได้โดยติดต่อไปยัง Jaew Call Center โทรศัพท์หมายเลข 02-202-8222 เพื่อปลดล็อค ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจกำหนดเพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและเงื่อนไขในการตั้งค่ารหัส PIN ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
 4. ขอบเขตการให้บริการ Jaew Wallet
  ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ Jaew Wallet ดังต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการและขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด
  • การเติมเงินเข้า Jaew Wallet
  • รับและโอนเงินระหว่าง Jaew Wallet และ/หรือข้ามค่าย (P2P) จาก Jaew Wallet ไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับที่ใช้ชื่อว่า mPAY หรือ Wallet by Truemoney
  • โอนเงินไปยังผู้รับโอนที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ Jaew Wallet
  • แจ้งเตือนชำระเงิน (Request Money)
  • เติมเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ Happy และ Truemove/Truemove H+
  • เติมเงินเข้า Apple Id หรือ iTunes Account ด้วยบัตร iTunes Gift Card หรือ เติมเงินเข้า Google Account หรือ Google Wallet ด้วยบัตร Google Play Gift Card
 5. การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ Jaew Wallet ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการได้ที่ประวัติการทำรายการตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) หรือติดต่อไปยัง Jaew Call Center โทรศัพท์หมายเลข 02-202-8222 เพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมต่างๆ ย้อนหลังได้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอให้ผู้ให้บริการส่งมอบรายละเอียดการทำธุรกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ผู้ใช้บริการใช้ในการสมัครใช้บริการ Jaew Wallet เท่านั้น
 6. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ Jaew Wallet ตามอัตราและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด (รายละเอียดของอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ปรากฏตามตารางแนบท้ายเงื่อนไขการให้บริการนี้) รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ให้บริการจะกำหนดเพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการฝากเงินผ่านตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) จุดรับชำระเงิน หรือช่องทางใดๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดเพื่อเติมเงินเข้า Jaew Wallet โอนเงิน รวมถึงการทำรายการใดๆ ผ่าน Jaew Wallet ตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือจุดรับชำระเงินนั้นๆ กำหนด (รายละเอียดของอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ปรากฏตามตารางแนบท้ายเงื่อนไขการให้บริการนี้) รวมถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามปกติ (air time) และ/หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) ตามอัตราและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดโดยผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบรายละเอียดกับธนาคารหรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่
 7. เงื่อนไขการใช้บริการ Jaew Wallet
  1. ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการ Jaew Wallet ได้เฉพาะการใช้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายใด (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิกำหนดเพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางหรือเครือข่ายที่ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการ Jaew Wallet ได้ตามที่ ผู้ให้บริการเห็นสมควร
  2. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับความเสี่ยง และ/หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการJaew Wallet บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) รวมถึงความล่าช้า ความผิดพลาด หรือการสูญหาย หรือถูกปลอม หรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงของรายการหรือข้อมูลหรือเอกสาร ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างเวลาหรือภายหลังเวลาที่รายการหรือข้อมูลหรือเอกสารได้ส่งออกจากหรือไปถึงผู้ใช้บริการโดยไม่ถือเป็นความผิดพลาดของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือบกพร่องหรือความไม่ปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) หรือรหัส PIN รหัสผ่าน (Password) หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้สำหรับการทำรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องจากการที่มีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
   1. มีการดัดแปลง แก้ไข หรือกระทำการใดๆ กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) ของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง เช่น การ Jailbreak, Unlock, Root Android, Installation of Apps from unknown Sources เป็นต้น
   2. มีการเปิดเผย หรือให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้ใช้บริการหรือการใช้บริการ Jaew Wallet ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้แก่บุคคลใดๆ ผ่านช่องทางหรือวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากการเปิดเผยภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้
   3. มีการเชื่อมโยงหน้า Website (Hyperlink) และ/หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ และ/หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นใดๆ จากระบบงานหรือช่องทางใดๆ ที่มิใช่ของผู้ให้บริการ หรือมิใช่ช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด
   4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่อนุญาตในการที่ผู้ให้บริการจะทำการสอบสวนหรือตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ
   5. ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และ/หรือเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ Jaew Wallet ของผู้ให้บริการ
  3. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการจัดให้มีบริการนี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ Jaew Wallet เท่านั้น และผู้ใช้บริการตกลงดังนี้
   1. ผู้ให้บริการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา และ/หรือนำเสนอ และ/หรือการขาย และ/หรือการส่งมอบสินค้า หรือการให้บริการแต่อย่างใด และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดหา และ/หรือส่งมอบ และ/หรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการให้บริการดังกล่าว ไม่ว่าในประการใดๆ ทั้งสิ้น
   2. ผู้ใช้บริการตกลงว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่จะต้องตรวจสอบชื่อ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการโอนเงินหรือรับโอนเงิน หรือทำธุรกรรมใดๆ ผ่าน Jaew Wallet นี้ให้ถูกต้องก่อนการทำรายการใดๆ ผ่านทาง Jaew Wallet ทุกครั้ง
   3. ในกรณีมีความผิดพลาด บกพร่อง ล่าช้า และ/หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากกระบวนการรับส่งข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) ของผู้ใช้บริการ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบแต่ประการใด
   4. ผู้ให้บริการมีสิทธิในการปฏิเสธ ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ Jaew Wallet นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
  4. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ให้แก่ (ก) บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้หรือให้บริการต่างๆ ภายใต้บริการ Jaew Wallet นี้ และ (ข) ผู้ใช้บริการ Jaew Wallet รายอื่นตามที่ผู้ใช้บริการได้กำหนดรายชื่อไว้ในรายการบัญชีรายชื่อเพื่อน (Contact List) ในแอพพลิเคชั่น Jaew Wallet (Jaew Wallet Application) ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนดสำหรับการใช้บริการ Jaew Wallet
  5. กรณีที่ผู้ให้บริการพบว่า บัญชีของผู้ใช้บริการมีการทำรายการธุรกรรมในลักษณะอันเป็นที่ต้องสงสัย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบการทำรายการของผู้ใช้บริการ
  6. ผู้ให้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมอันเป็นที่สงสัยต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแสดงตัวตนโดยทําการลงทะเบียนและแสดงหลักฐานตามที่กําหนดตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หากผู้ใช้บริการไม่ดําเนินการลงทะเบียนหรือแสดงหลักฐานภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราวหรือดําเนินการอื่นใดจนกว่าผู้ใช้บริการจะลงทะเบียนและแสดงหลักฐานตามแบบที่กฎหมายหรือสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด
  7. ผู้ให้บริการจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของผู้ให้บริการเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ
  8. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมอันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อันเป็นผลมาจากการใช้บริการJaew Wallet ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้
 8. คำรับรองของผู้ใช้บริการ
  1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อผลทางการเงิน หรือผลอื่นใดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการ เป็นผู้กระทําหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนในการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet
  2. ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า ผู้ใช้บริการมีชื่อเป็นผู้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้นำมาสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet ไว้กับผู้ให้บริการ
   กรณีผู้ใช้บริการมิได้มีชื่อเป็นผู้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำมาสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet ไว้กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า ตนได้รับความยินยอมจากผู้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการหมายเลขนั้น ให้นำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวมาสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet กับผู้ให้บริการได้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  3. ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ระบุเพื่อใช้ในการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ระบุในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
  4. ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการนี้ในการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะ เป็นการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน รวมถึงการกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการของผู้ให้บริการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีและ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการทุกประการ
  5. ผู้ใช้บริการรับรองว่า ข้อมูลที่ให้แก่ผู้ให้บริการภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
  6. ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือเงื่อนไขต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการให้บริการ Jaew Wallet ของผู้ให้บริการซึ่งใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด และตกลงและยอมรับให้ผู้ให้บริการมีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ
 9. การยกเลิกการใช้บริการ Jaew Wallet โดยผู้ใช้บริการ
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ Jaew Wallet ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อไปยัง Jaew Call Center โทรศัพท์หมายเลข 02-202-8222 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอยกเลิกการใช้บริการ Jaew Wallet และขอเงินคงเหลือในบัญชี Jaew Wallet คืน โดยผู้ใช้บริการต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ ผู้ให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวพร้อมทั้งระบุข้อความตามที่ผู้ให้บริการกำหนดด้วยที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ใช้ในการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet เท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการและส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jaewwalletsupport@paysbuy.com โดยผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การใช้บริการ Jaew Wallet เป็นอันสิ้นสุดลงต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะดําเนินการคืนเงินของผู้ใช้บริการ (หากยังคงมีเงินคงเหลือในบัญชี (Jaew Wallet) ของผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่าจํานวนที่ผู้ให้บริการกําหนด) ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) โดยผู้ให้บริการจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ภายในระยะเวลาที่ ผู้ให้บริการกําหนด นับจากวันที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการคืนเงินตามที่ผู้ให้บริการกำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 10. การสิ้นสุดการให้บริการ
  1. ผู้ใช้บริการตกลงว่า การให้บริการ Jaew Wallet จะสิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
   1. เมื่อผู้ใช้บริการถูกดำเนินคดีแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหาหรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด
   2. เมื่อผู้ใช้บริการผิดคำรับรองข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดตามที่ระบุในเงื่อนไขการให้บริการนี้ และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการ Jaew Wallet
   3. เมื่อผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดตามที่ระบุในเงื่อนไขการให้บริการนี้ และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการ Jaew Wallet
   4. ผู้ให้บริการมีเหตุสงสัยว่า ผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ให้บริการหรือผู้ใด หรือมีเหตุอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
   5. ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย
   6. ผู้ให้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้น จะยินยอมหรือไม่ หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครเพื่อใช้บริการ Jaew Wallet

   ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ Jaew Wallet ได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการทุกประการ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

  2. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการบอกเลิกการให้บริการ Jaew Wallet ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
 11. ผลของการสิ้นสุดการให้บริการ
  เมื่อบริการ Jaew Wallet สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่ายังมีเงินคงเหลือในบัญชี Jaew Wallet ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อไปยัง Jaew Call Center โทรศัพท์หมายเลข 02-202-8222 เพื่อดำเนินการขอคืนเงินคงเหลือในบัญชี Jaew Wallet (หรือชื่ออื่นใดที่มีการแก้ไขและผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ) ได้ตามเงื่อนไขและขั้นตอนตามที่ระบุในข้อ 9 (การยกเลิกการใช้บริการ Jaew Wallet โดยผู้ใช้บริการ) ของเงื่อนไขในการให้บริการฉบับนี้
 12. การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่การให้บริการ Jaew Wallet
  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของการให้บริการ Jaew Wallet นี้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ ณ วันโอนสิทธิ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
 13. คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Jaew Wallet
  ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบรรดาคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Jaew Wallet คำสั่ง คำแนะนำ หรือคำตอบรับใดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตาม ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการนี้
 14. การยื่นข้อร้องเรียนการให้บริการ Jaew Wallet
  กรณีผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการ Jaew Wallet ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อไปยัง Jaew Call Center โทรศัพท์หมายเลข 02-202-8222 ซึ่งผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน และแจ้งความคืบหน้า รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายในระยะเวลาและขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด
 15. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  เงื่อนไขการให้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการนี้
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Jaew Wallet
 • การเติมเงินเข้า Jaew Wallet
 • เติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ ค่าธรรมเนียม (บาท)*
  จุดรับชำระเงินผ่านตัวแทนแจ๋ว ฟรีค่าธรรมเนียม
  จุดรับชำระเงินห้างสรรพสินค้า BIG C และ BIG C Extra 5
  จุดรับชำระเงินที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post 15
  จุดรับชำระเงินที่ศูนย์บริการทีโอที Justpay 15
  จุดรับชำระเงิน Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express 7
  CenPay 15
  mPAY Station 20
  การเติมเงินผ่านธนาคาร ช่องทาง ค่าธรรมเนียม (บาท)*
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เคาน์เตอร์ธนาคาร คิดในเขต 10 บาท นอกเขต 20 บาท กรณีชำระเงินนอกเขตเกิน 10,000 บาท คิดส่วนที่ชำระเกินเพิ่มร้อยละ 0.1 แต่สูงสุดคิดไม่เกิน 1,000 บาท
  ตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM)

  10

  กรณีชำระเงินนอกเขตเกิน 10,000 บาท คิดส่วนที่ชำระเกินเพิ่มร้อยละ 0.1 แต่สูงสุดคิดไม่เกิน 1,000 บาท
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  (KTB) เคาน์เตอร์ธนาคาร 15
  ตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 10
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM)
  บัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)
  Bualuang mBanking
  12
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 10
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) K-Cyber Banking
  K-Mobile Banking Plus
  12

  *ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

 • รับและโอนเงินระหว่าง Jaew Wallet และ/หรือข้ามค่าย (P2P) จาก Jaew Wallet ไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับที่ใช้ชื่อว่า mPAY หรือ Wallet by Truemoney
  • ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับและโอนเงินระหว่าง Jaew Wallet
  • ค่าธรรมเนียมในการรับและโอนเงินข้ามค่าย (P2P) คิดในอัตรา 5 บาท (ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง)
 • โอนเงินไปยังผู้รับโอนที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ Jaew Wallet
  ฟรีค่าธรรมเนียม
 • แจ้งเตือนชำระเงิน (Request Money)
  ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เติมเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ Happy และ Truemove/Truemove H+
  ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เติมเงินเข้า Apple Id หรือ iTunes Account ด้วยบัตร iTunes Gift Card หรือ เติมเงินเข้า Google Account หรือ Google Wallet ด้วยบัตร Google Play Gift Card
  ฟรีค่าธรรมเนียม